top of page
stripe-1.jpg

אסטרטגיה שיווקית

בניית כלים ושיטות והפעלתם תוך בניית תכנון וניהול ארוך טווח של הביקוש למוצרים קיימים ועתידיים של החברה תוך זיהוי או יצירת לקוחות לסוגיהם, פילוחם, בחינת או יצירת דפוסי צריכה מתהווים ועתידיים וניתוב דרכי ההתנהגות וקבלת ההחלטות בתהליך החיפוש, הבחירה, הרכישה, והשימוש באמצעות בניית ערך לתהליך למוצר ולשרות.

bottom of page