top of page
stripe-1.jpg

הנדסה ותשתיות :

מערכות גדולות:

מע"צ (נתיבי ישראל) - הובלת השינוי לחברה מתכננת ומפקחת.

תחנה מרכזית חדשה תל אביב - הובלת הקמת חברות הניהול. התחזוקה. הביטחון. השיווק והשרות. לווי הפעלה עד התייצבות.

שי אופיר בינוי נהול ותחזוקת מבנים - הסדרת תהליכי  וכלי נהול לקוחות ותחזוקה תוך שפור תחזוקה ופתוח מיטבי של שביעות
רצון לקוחות .

מערכות בינוניות וקטנות :

ֿפיתוח סביבה וקיימות - ארגון החברה לחטיבות. הובלה לכניסה לתחומי פעילות חדשים ייעול.

קו מדידה - הובלת מיזוג חברת גבי לוטן פנימה. הגברת מכירות. שפור ארגון ותהליכי עבודה.

שרף אינג'ינרינג - הובלת גדול מהיר מיחיד לצוות והערכות לשיווק למגה פרוייקטים .
אילנות - תעשיות מיזוג אוויר וחדרים נקיים - יעוץ ארגוני והתייעלות.
גונן עצים - שינוי מבנה ארגוני - התאמה לפריסה ארצית. ייעול תהליכים וחוזים.

ESD פתוח סביבה וקיימות - בניית  וייצוב יחידות  עסקיות לתחומי עסקים ושירותים שונים תוך

הגברת מכירות, התייעלות ושמור עובדים ולקוחות.

engineer.png
bottom of page