top of page
stripe-1.jpg

תרבות ואמנות:

מערכות גדולות:

האופרה הישראלית, תיאטראות הקאמרי, בית לסין, באר-שבע - רה-ארגון, השבת רווחיות ממצב משבר, בניית מערך הסכמי

העבודה מחדש ברוב המקרים תוך התייעלות, שינוי מבנה ארגוני, ועוד.

מערכות בינוניות וקטנות:

מוזה (היכל תרבות חוף כרמל) - פתוח עסקי וארגוני - ליווי הקמה הפעלה ופתוח השיווק  הגדרת סל הפעילויות והשרות.

ֿבניית הצוות והתכנו.

culture.png
bottom of page