top of page
stripe-1.jpg

אסטרטגיה עסקית

סיוע לחברה או העסק בקביעת המטרות ודרכי מימושן.

הגדרת חזון ,יעדים ארוכי טווח והדרכים להשגתם תוך התייחסות לסביבה העסקית,

לבניית היכולות ולהגדרת תחומי ונושאי הפעילות , השווקים והמודלים העסקיים שיופעלו.

bottom of page