top of page
stripe-1.jpg

ניהול כללי :

מא"ז עמק חפר - בחינה כוללת של שירותים מול  יעילות ורווחיות . שפור שרות מחלקות ההנדסה.

מא"ז חוף הכרמל - שדרוג תכנון ובקרה של ההנהלה כלפי המחלקות.

קבוצת כנרת - שדרוג ניהול תכנון ובקרה של  דירקטוריון העל מול הדירקטוריונים וההנהלות של החברות.

דגניה ב - בחינת כדאיות  ההשקעה בשמור ופתוח העסקים לסוגיהם במהלך ולאחר הפרטה.  

general.png
bottom of page