top of page
stripe-1.jpg

חקלאות - יצור עבוד והפצה

בננות כרמל - שילוב דור ההמשך בעסקים, הסדרת מנהלות ותהליכים ליווי שת"פים אסטרטגים ופיתוח עיסקי, שכר ותמלוגים.
הסדרת העברת שליטה.

בננות פרידמן - שילוב דור ההמשך בעסקים,הגדרת תפקידים, מבנה שכר ותמלוגים לבעלים ולהנהלה, אסטרטגית שיווק, הסדרת והעברת שליטה וצוואות.

פרו פרים - שילוב דור ההמשך בעסקים,הגדרת תפקידים, הסדרת והעברת שליטה.

מרקו אדרי - שילוב דור ההמשך בבעלות, בתהליך הדרגתי, פיתוח עסקי והכפלת פעילות.

משק הרפז - ארגון מחודש של חלוקת העבודה  -בעלים , דור המשך, מנהלים ושכירים.

Asset 31.png
bottom of page