top of page
stripe-1.jpg

ניהול משברים והצלחה

לקוחות מנוסים שמצאו עצמם במשבר המביא לסיכון קיומי או בהתפתחות מהירה המביאה לאבדן שליטה

מקבלים שרות התערבות מיידי וצמוד המבוסס על הצבר הניסיון המגוון והמקצועיות הרב שמאפשר אבחון מהיר

מאוד ומעבר מהיר להחלטות לניהול שנויי ויציאה אפקטיבית מתופעות אופייניות של חרדות, קיבעון, הגברת לחצים

ופעילות ניהולית אימפולסיבית שבחלק מהמקרים מגדילה ומעמיקה הבעיות.

עידן קורונה - מסלולים אופייניים:
* בניית עסק גמיש כספית ארגונית וטכנולוגית להתמודדות עם שינויים מהירים ואי וודאות.
* התכנסות והתייעלות תוך שמירת תשתית הכרחית לשמירת יכולת וחזרה לפעולה מהירה בהיקף מלא.
* שמירת חוסן ניהולי ומניעת התפרקות תוך התייחסות להשפעות ההדדיות: בית
, משפחה, עסק, והחוסן האישי.

success--orange.png
Father and Son
bottom of page